Een strategisch opleidingsplan in de zorg

Klantvraag

Het Medisch Centrum Leeuwarden vindt het leren en ontwikkelen van medewerkers voorwaardelijk om als ziekenhuis excellente zorg te kunnen leveren. In een strategisch opleidingsplan wil het ziekenhuis aangeven hoe zij dit leren en ontwikkelen de komende jaren vorm gaat geven. Het plan moet naadloos aansluiten op het beleid en de organisatiedoelstellingen van de organisatie en voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg.

De vraag aan drieS: ondersteun ons, vanuit jullie ervaring met beleidsontwikkeling rondom leren in organisaties, bij het opstellen van het strategisch opleidingsplan 2014 – 2017.

Aanpak

Vanuit de MCL Academie is een regiegroep samengesteld. Voor een zo breed mogelijk gedragen opleidingsplan is geput uit de meest recente beleidsstukken en is gesproken, overlegd en gediscussieerd met diverse MCL-medewerkers.
Tijdens een brainstorm-dag voor het lijnmanagement is gezamenlijk nagedacht over de invulling van strategische beleidsthema’s en mogelijke leerinterventies die hierop aansluiten.
Ook is afstemming met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om er voor te zorgen dat het plan voldoet aan de voorwaarden die vanuit het ministerie VWS worden gesteld.

Resultaat

Ondanks de tijdsdruk waaronder alles plaats vond, ligt er een gedragen strategisch opleidingsplan waar MCL zeer tevreden mee is.
Het plan sluit aan op de nieuwe koers die het ziekenhuis wil inslaan. Het laat zien welke leerinterventies het ziekenhuis de komende jaren wil inzetten om de ambitieuze organisatiedoelstellingen te realiseren. Daarnaast sluit het plan aan op de visie op leren en ontwikkelen die de MCL Academie nastreeft met daarin veel aandacht voor leren = werken = leren.

Het plan is door NVZ gebruikt als voorbeeld richting andere ziekenhuizen. Zie het artikel ‘Medisch Centrum Leeuwarden ontwikkelt Strategisch Opleidingsplan’.

drieSers

Ingrid Zemmelink
Marieke Bolk vanuit het netwerk van drieS