Faciliteren organisatieverandering; hernieuwde rollen voor bestuur en uitvoerend team om marktpositie te versterken

Klantvraag

Ondersteun het bestuur en de medewerkers van het KWC-uv in het groeien naar een nieuwe organisatievorm door taken van de vorige manager in projectvorm op te pakken zodat het bestuur de vrijheid heeft om taken te gaan verschuiven naar de medewerkers toe. Daarnaast is er expliciet de vraag om te ondersteunen bij markverkenning, versterking positie in het MBO en herijking van de missie, visie en strategie.

Aanpak

Begeleiden, motiveren en stimuleren van het uitvoerende team om haar weg te vinden in het oppakken van taken en verantwoordelijkheden. Wekelijks met elkaar bespreken waar het team tegen aanloopt en welke stappen nodig zijn om nieuwe situaties, nieuwe werkprocessen en nieuwe taken goed te laten verlopen. Beschikbaar zijn voor het team. Daarnaast zijn er met het team en het bestuur vier themadagen georganiseerd plus een praktische werksessie om een en ander te realiseren:

  1. Verkenning Doel:
    • Extern: wat er speelt en leeft. Wie daarin belangrijk zijn. Welke behoeftes er leven.
    • Intern: wat is de kracht van de eigen organisatie, wat zijn de valkuilen, waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen (SWOT)
  2. Positionering Doel: analyse van alle verzamelde informatie. Zicht op kansen in de markt. Keuzes maken wat willen we als KWC-uv en wat kunnen we waarmaken. In kaart brengen consequenties van keuzes.
  3. Prioriteiten Doel: stappenplan en tijdslijn voor de toekomst maken. Wat betekent de positionering intern en extern.
  4. Extern uitdragen Wat betekent bovenstaande voor website, andere communicatie uitingen, klantrelaties, e.d.
  5. Uitwerken In gang zetten, uitdragen en handelen overeenkomstig de nieuwe positionering.

Resultaat

Het bestuur is meer betrokken bij wat zich in de praktijk van alle dag afspeelt doordat een van de bestuursleden vast aanspreekpunt is geworden. Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden waarbij het nieuwe bestuurslid vooral de positionering van het KWC-uv onder de aandacht heeft. De rollen en verantwoordelijkheden tussen bestuur en team op de werkvloer zijn uitgewerkt en worden middels contact tussen bestuur en team geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Er is richting gegeven aan het extern uitdragen. Plannen worden afgestemd met de beschikbare financiële ruimte.

drieSers

Patricia Antersijn