Deelprojectleider en adviseur Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Klantvraag

Doorbraakproject Onderwijs en ICT, uitgevoerd in opdracht van de PO-Raad, de VO-Raad, de ministeries OCW en EZ, heeft als doel de hindernissen weg te nemen die gepersonaliseerd leren in het primair en voortgezet onderwijs in de weg staan. ICT is aanwezig in het onderwijs, maar nog niet zodanig dat echt gepersonaliseerd leren mogelijk is. Adviseurs van drieS vormen als ketenadviseurs in een team van Kennisnet de schakel tussen de vraag vanuit de scholen en het aanbod vanuit de markt. Vak- en methodeoverstijgend inzicht in de voortgang van het leren is één van de thema’s die door drieS wordt opgepakt.

Aanpak en resultaat

DrieS levert de expertise op het gebied van ICT en leren die wordt ingezet bij het scherp krijgen van de behoefte van scholen, identificatie van de ICT knelpunten, én het formuleren van oplossingsrichtingen door het scherp beschrijven van didactische processen rond gepersonaliseerd leren:

  • detaillering en implementatie e-learning standaarden t.b.v. dashboars (inzicht in voortgang van het leren) en data uitwisseling (leerdoelen, leerlijnen, metadata leermiddelen, leerinformatie)
  • uit elkaar trekken van data en functionaliteit
  • inkoopeisen door scholen formuleren t.b.v. inkoop van nieuwe ICT voorzieningen

In het vervolg van het project wordt in samenwerking met de markt gewerkt aan vernieuwd aanbod.

Het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is intussen afgerond. Resultaten zijn hier te vinden.

drieSer

David Berg
Bianca Geerts (een onderwijskundige uit het netwerk van drieS)